Plan van aanpak

Plan van aanpak

De opdracht wordt uitgevoerd in respect voor elkaar.

De opdracht wordt door Architectenbureau Henk Van Aelst uitgevoerd in een participatieve consensus met de opdrachtgever.

Daarbij wordt bij elke fase teruggekoppeld.

Het ontwerp zal passen binnen de concrete ideeën van de bouwheer en de stedenbouwkundige voorschriften. 

Het gebouw zal vanuit een ecologisch en energetisch bewustzijn ontworpen worden met duurzame ecologische materialen.  Strobalenbouw heeft een positieve voetafdruk en zal met zijn warme, gezellige, lichte en zonnige energie de aannemers en de gebruikers van de gebouwen positief beïnvloeden.   

Rekening houdend met de specifieke behoeften en functies zal met minerale en organische materialen gebouwd worden. Voorbeeldmaterialen zijn hout, kleimaterialen, strobalen, papiervlokken, kalkhennep, stroleem,  bois cordé, schelpen, houtwol, vlas, kurk , hennep,   ...

Deze technieken worden tijdens de opstartfase toegelicht, vervolgens uitgetekend , toegelicht via het lastenboek en  tot slot opgevolgd tijdens de werfvergaderingen. Verder kan er uiteraard ook vooraf geoefend worden op de bestaande werven van mijn cliënten die bereidwillige helpers dankbaar te woord staan.


De schetsen worden opgesteld aan de hand van een studie betreffende de inplanting en afmetingen.

Er zullen uiteraard technische studies opgevraagd worden: landmeetplan met hoogtematen (soms geo-coördinaten) en een grondsondering.

Om vlotte interactie tussen betrokkenen te garanderen zullen de voorstellen digitaal (o.a. in pdf, jpg,   CAD vorm (Vectorworks) worden doorgemaild zodat via wederzijdse beïnvloeding tijdens het ontwerpproces snel kan worden ingespeeld op concrete vragen, verlangens en behoeften van de participanten.


Verder zal bij het verder uitwerken van het ontwerp de haalbaarheid worden afgetoetst met de openbare instanties zoals de stedenbouwkundige dienst en de nutsmaatschappij ivm de aansluitingen (optie zonnepanelen e.a.), positie nutsleidingen en toepasbare zuiveringsmethode en recuperatiemethode van o.a. regenwater. Van deze besprekingen wordt een verslag gemaakt en gecommuniceerd en verwerkt in de verdere uitwerking van de plannen.

Er zal ook een kostenraming (aannemersprijs) worden opgesteld.

Na verdere uitwerking van de plannen zal een gedetailleerde meetstaat, kostenraming en uitgewerkt lastenboek worden opgesteld aangevuld met de nodige plans en details.


Het studiebureau zal deze gegevens nakijken en een wapeningsplan (en borderel), studie van de dragende delen waaronder ook houtskelet en metaal of houtverbindingen opmaken en controle doen op de uitvoering.


Architectenbureau Henk Van Aelst zal aannemerslijsten doorgeven om  offerten op te vragen, de prijsvergelijking van de offerten opstellen en advies verlenen in de keuze van de aannemers. De architect zal de werfvergaderingen leiden en daarbij de nodige uitleg verschaffen aan aannemers en bouwteam, antwoorden op vragen en opmerkingen, inspelen op aanpassingen of aanvullingen en hiervan verslag opstellen. Hij zal de ingenieur op de hoogte brengen van evt. gebeurlijke wijzigingen en daarop akkoord of afkeuring opvragen. Hij zal de opdrachtgever bijstaan bij de afrekeningen en oplevering van de werken. Hij zal de (voorlopige) oplevering opstellen, indien nodig met vermelding van gebreken of weigering.


De voorziene termijnen van de uitvoeringsfasen worden gerespecteerd:

schetsontwerp / voorlopig ontwerp / def. ontwerp / bouwaanvraag / uitvoeringsdossier /

voorlopige oplevering van de werken.


Verzekeraar van de architect:

Protect NV

00/N06701


      Henk Van Aelst